"தலைவர் என்று சொல்ல தகுதியற்ற நம் தலைவர்கள்"


நீதி"தேவதை" என்பதால்தானோ?
தங்கள் பெண்ணடிமை மனப்பாங்கை
அவளிடமும் கடைபிடிக்கிறார்கள்...
"
தலைவர் என்று சொல்ல தகுதியற்ற நம் தலைவர்கள்"

No comments:

Post a Comment