அகிம்சை

அகிம்சை வழியில்தான் போராட நினைக்கிறேன்.
கையில் கத்தியோடு...! "(தற்காப்பிற்காக)"

No comments:

Post a Comment