சிறகிருக்கு…வானமில்லை!


சிறகிருக்கு
வானமில்லை._ இதை
சிந்திக்க எவருக்கும்
ஞானமில்லை!

உயிரிருக்கு…
உறவில்லை._ இதை
உணரதான்
உலகில்லை!

பசியிருக்கு…
கஞ்சியில்ல…_ இந்த
பவத்த…
எங்கு சொல்ல!

சின்னக் கூடாரமே
எல்லையாட்சு._இங்கே
சிங்கள முள்வேலி
தொல்லையாட்சு!

சிறகிருக்கு…
வானமில்லை._இதை
சிந்திக்க எவருக்கும்
ஞானமில்லை!!

( மூச்சு விட அனுமதிக்கும் … முள்வேலிக்குள்… நம்முறவு.)

No comments:

Post a Comment