அரசியல் விபச்சாரம்...


அரசியல் விபசாரத்தில்
500 ருபாய் கொடுத்தல் உன்னோடு...
550 ருபாய் கொடுத்தல் அவனோடு...

No comments:

Post a Comment