ஒரு பையன் எனக்கு முத்தம் கொடுத்தால்...?

ஒரு அமெரிக்க இளம்பெண் தன் தாயிடம் கேட்டாள் "அம்மா, என்னை ஒரு பையன் கட்டி பிடித்தால் என்ன செய்ய?"
தாய்: " DO NOT " என சொல்.
மகள்:
ஒரு பையன் எனக்கு முத்தம் கொடுத்தால்?
தாய்:
" STOP " என சொல்.
மகள்:
"சரி".
மறுநாள் கல்லூரி வாசலில் அவளை ஒருவன் திடீரென கட்டிபிடித்து முத்தம் கொடுக்க தொடங்கினான். அவள் சொன்னாள் " DO NOT STOP "

No comments:

Post a Comment