நனையலாம்...


உன்
முந்தானையில்
தலை துவட்டுவதற்க்காக
எத்தனை முறை
வேண்டுமானாலும்
நனையலாம்
மழையில்...

No comments:

Post a Comment